Lovišče LD Železniki

 

 
Lovišče LD Železniki leži v osrednjem delu Selške doline med Železniki in Podroštom, ter zajema celotne katastrske občine Podlonk, Železniki, Martinj vrh, Zali log ter dele katastrskih občin Dražgoše, Studeno, Davča, Danje, Gorenja ravan, Leskovica, Nemški rovt, Nomenj in Selo. Obsega 9159 ha, od tega je 8965 ha lovnih površin. Največji sklenjeni nelovni površini sta področje mesta Železniki in mokrišče Ledina na Jelovici. Več kot 80 odstotkov lovišča predstavljajo gozdne površine, od tega je polovica gozdov s prevladujočimi iglavci ter ena tretjina gozdov s prevladujočimi listavci. Ostalo so mešani gozdovi in grmišča. Kmetijske površine, zlasti pašniki, travniki ter v manjši meri njive, predstavljajo okrog 15 odstotkov površine lovišča. Vodne površine v lovišču so zanemarljive in predstavljajo manj kot 0,5 odstotka površine lovišča. Ostalo so nelovne površine. Reliefno leži lovišče med 440 in 1678 metri nadmorske višine. Svet do nadmorske višine 800 metrov predstavlja 65 odstotkov lovišča, svet med 800 in 1300 metri predstavlja 20 odstotkov, 15 odstotkov lovišča pa predstavlja svet nad 1300 metri nadmorske višine.

Najstarejše geološke plasti v lovišču so staro paleozoiski škrilavci. Ti skladi so usločeni in so naloženi skupaj z apnenci in dolomiti. Koprivnik pokriva dolomit školjkovitega apnenca. Dachsteinski apnenec se prične s planoto Jelovico in Ratitovcem. Mirnejše oblike kažejo škrilavci in drobniki na severni strani Blegoša, medtem, ko kaže zahodni del lovišča ostrejše oblike, kjer sta zastopana dolomit in dachsteinski apnenec, ki ponekod prehajata že v golo skalovje. Ob reki Selški Sori je diluvij, geološko posebnost pa pomeni Visoki rob s portirjem. Pedološko so v lovišču na karbonatni podlagi ( apnenec, dolomit ) zastopane rendzine, ki so zelo plitve, na silikatni podlagi ( škrilavci, peščenjaki ), pa rjava gozdna tla, ki so na strmih pobočjih kisla rjava tla z mnogo skeleta, na zaravnicah in podnožjih pa globoka kisla rjava tla z malo konkrekcij.Pogosto so tla tudi zaglajena ali vsaj rahlo poskoljena.

Letnih padavin je v lovišču okrog 2000 mm, od tega 40 odstotkov v vegetacijski dobi. Padavine maksimum dosežejo pomladi in jeseni. Vegetacijska doba traja 155 - 170 dni, od sredine aprila do začetka oktobra. Povprečna letna temperatura v nižinah je 8,4 °C, v času vegetacije 16 °C, v višjih legah pa 4,4 °C in v času vegetacije 12 °C. Prevladuje predalpska klima, ki v višinah prehaja pod vpliv alpskega podnebja. Značilna klima Jelovice so mrazišča. V lovišču so zlasti neugodni severni, severovzhodni in jugozahodni vetrovi. Urbanizacija in industrializacija na lovišče nimata pomembnejšega vpliva, saj sta skoncentrirani v predelu doline ( Železniki ). Bolj specifičen vpliv na lovišče ima promet. Na glavni cestni povezavi skozi dolino je prisoten stalen minimalen povoz, medtem ko postaja izgradnja vedno novih gozdnih cest počasi že pereč problem. Ne izgradnja sama po sebi, temveč uporaba v športne namene za vožnjo z motorji in štirikolesniki. Veliko motnjo za okolje pa seveda pomeni tudi spravilo lesa po večjih vetrolomih, snegolomih in žledolomih. Podobno motnjo za okolje pa povzročajo tudi planinci, ki se ne držijo označenih planinskih poti, zlasti na področju Ratitovca in gorski kolesarji v nižje ležečih delih lovišča. Na drugi strani pa problem za lovišče predstavlja tudi opuščanje višinskih kmetij, kjer prihaja do zaraščanja travnih površin v slabe pašnike porasle z grmovjem.Tu stanje poskušamo sanirati s košnjo in čiščenjem grmovja, medtem, ko pri omejevanju prometa v lovišču in bolj discipliniranem športnem udejstvovanju v naravi nimamo pristojnosti.

 
Izdelava spletne strani: PLAN e